Alles onder één dak Slim inkopen A-merken voor groothandelsprijzen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Terug

3G PROFESSIONEEL Duo Ontstopper

2x500ml

Artikelnummer: 81030350
€ 3,48 / Stuk
Direct leverbaar (96 stuks)
Per 6st

Specificaties

Artikelnummer 81030350
Item inhoud 2x500ml
Merk 3G
EAN CE 8712423030275
Maten HE (HxBxL) 210x270x204
Bewaarconditie Ongeconditioneerd
Maten CE (HxBxL) 201x136x67
Aantal doos per slag 17
UN code 1719
Aantal slagen 6
Statistiekcode 34029090
EAN HE 8712423030350

Omschrijving

Professioneel schoon
3G Professioneel 2 componenten afvoerontstopper is de oplossing voor hardnekkige verstoppingen in de keuken of de badkamer. Fles 1 en 2 zijn speciaal ontwikkeld om doelgericht ontstoppingen op te lossen welke veroorzaakt zijn door vet-, etensresten, haren, gel, en zeepresten. Het is van belang om de juiste volgorde en de juiste doseringen aan te houden voor het beste resultaat.

Lees meer

Gebruiksinformatie

Gebruiksaanwijzing in 9 stappen
1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de verstopte afvoer.
2. Open Flacon: dop indrukken en naar links draaien. Giet voorzichtig het 1e deel (zie maatstrepen op de fles) van fles 1 (rood) 3G Professioneel ontstopper in de afvoer.
3. Giet daarna voorzichtig het 1e deel van fles 2 (geel) 3G Professioneel ontstopper in de afvoer en laat het product minimaal 1 uur inwerken. Bij hardnekkige verstoppingen het product een nacht laten inwerken.
4. Spoel na het inwerken goed na met een ruime hoeveelheid warm water.
5. Giet vervolgens voorzichtig het 2e deel van fles 1 (rood) in de afvoer.
6. Giet het 2e deel van fles 2 (geel) in de afvoer en laat het geheel 1 uur inwerken en goed naspoelen met warm water.
7. Doppen direct na gebruik weer op de flacons draaien.
8. Raadpleeg een loodgieter indien de verstopping niet is opgelost.
9. Gebruik elke maand een 500ml fles 3G Professioneel vloeibare ontstopper gel om nieuwe verstoppingen te voorkomen.

Kinderveilige sluiting.

Disclaimer: Iedere aansprakelijkheid bij onoordeelkundig en/of onjuist gebruik wordt uitgesloten.

Veiligheidstekst

3G Professioneel Duo Ontstopper 1

Gevaaraanduidingen:
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel ? P102 - Buiten het bereik van kinderen houden ? P260 - nevel niet inademen ? P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen ? P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen ? P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken ? P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen ? P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt ? P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen ? P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen ? P405 - Achter slot bewaren.

3G Professioneel Duo Ontstopper 2

Gevaarlijke bestanddelen: natriumhypochloriet.
Gevaaraanduidingen (CLP):
H315 - Veroorzaakt huidirritatie ? H319 - Veroorzaakt ernstig oogirritatie ? H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen (CLP): P102 - Buiten het bereik van kinderen houden ? P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding dragen ? P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen ? P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen ? P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen, P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen ? P501 - inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving. EUH206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Waarschuwing
Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen. Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium en zink. Het product kan aluminium, zink, lichte metalen en sommige verfsoorten aantasten.